Privacy Statement

Persoonlijke gegevens
Shots Vlaardingen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van haar horecagelegenheid en de bezoekers van haar website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van persoonsgegevens
Shots Vlaardingen heeft een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van cameratoezicht (video) om bezoekers en medewerkers te beschermen. Het cameratoezicht is noodzakelijk om de veiligheid van de bezoekers en medewerkers te waarborgen en kan niet bereikt worden door een andere maatregel, die minder ingrijpend is voor de privacy.
Shots Vlaardingen heeft verder een gerechtvaardigd belang bij het publiceren van foto’s waarop bezoekers niet herkenbaar in beeld worden gebracht, in het kader van de promotie van de organisatie. Foto’s, waar bezoekers wel kenbaar in beeld worden gebracht, worden alleen gemaakt en gepubliceerd met toestemming van de betreffende bezoekers.
Verder geldt dat we slechts gegevens gebruiken die een bezoeker zelf actief heeft gegeven bij zijn/haar bezoek aan een van onze horecagelegenheden of onze websites, bijvoorbeeld in het kader van een (diner)reservering of het kopen van een toegangsbewijs voor een evenement.
Als laatste verzamelen wij persoonsgegevens van medewerkers en ingehuurde krachten om er voor te zorgen dat wij aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals personeelsdossieropbouw, belastingverplichtingen en om overige afspraken tussen werkgever en werknemer na te komen

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Wij maken uw bezoek aan onze websites geen gebruik van cookies, waarvoor uw toestemming nodig is.

Doel en verwerking van gegevens
Als u onze horecagelegenheid bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van het waarborgen van de veiligheid van u en andere bezoekers. Als u Shots Vlaardingen een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor toegangsbewijzen voor een bepaald evenement, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de toegangsbewijzen te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan het evenement. Shots Vlaardingen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die in het kader van onze dienstverlening worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Shots Vlaardingen indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. We stellen persoonsgegevens van bezoekers verder ter beschikking aan ons beveiligingsbedrijf uitsluitend in het kader van toegangscontrole of ter verwerking van een ticketaanvraag. Er zijn in beginsel geen andere partijen die persoonsgegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.
Wij verstrekken persoonsgegevens van onze medewerkers aan derden welke gegevens nodig hebben voor het kunnen uitvoeren van taken ten gunste van de werknemer.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens, die onderdeel vormen van onze administratie, worden maximaal zeven jaar bewaard (fiscale bewaarplicht). Videobeelden worden 2 weken bewaard, althans maximaal 4 weken. Indien er een incident is vastgelegd worden de betreffende beelden bewaard tot dit incident is afgehandeld.
Uw naam en emailadres worden verwerkt tot het moment dat u ons informeert dat u geen digitale berichten wenst te ontvangen en of wij stoppen met het versturen van mailingen. Uw naam en e-mailadres worden tevens verwijderd indien (a) blijkt dat uw emailadres niet meer in gebruik is, (b) uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt of (c) het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld doordoor onze ondernemingen ophouden te bestaan of u in een periode van 5 jaar geen contact meer met ons hebt gehad.
Persoonsgegevens, die worden verzameld in het kader van de aanschaf van een toegangsbewijs alsmede uw foto en geboortedatum worden na het einde van het evenement vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shots Vlaardingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Shots Vlaardingen deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De geregistreerde of diens gevolmachtigde heeft na vaststelling van de identiteit recht op inzage in de op zijn persoon of op zijn bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd. Shots Vlaardingen mag de verzoeker vragen hiervoor een redelijke vergoeding te betalen.
U heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene of diens gevolmachtigde gaat Shots Vlaardingen over tot verbeteren, aanvulling en/of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen als hierbij nauwkeurig wordt aangegeven welke specifieke geregistreerde gegevens moeten worden verwijderd en door welke andere specifieke gegevens gecorrigeerd moeten worden.
Shots Vlaardingen deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil of kan voldoen, omkleedt hij dat met redenen. Sommige gegevens die zijn vastgelegd om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze gegevens kunnen slechts verwijderd worden indien daarvan de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Verzoeken om gegevens te verwijderen, die zijn vast gelegd naar aanleiding van bijvoorbeeld een vrijblijvende informatie aanvraag kunnen meestal wel worden ingewilligd.
De Betrokkene heeft er recht op dat Shots Vlaardingen ervoor zorgt dat hem betreffende gegevens worden gewist en verdere verspreiding van dergelijke gegevens achterwege blijft, en (dat derden ervoor zorgen) dat iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die gegevens wordt gewist, op basis van een van de volgende gronden:
– De Betrokkene maakt bezwaar tegen de Verwerking van Persoonsgegevens en de gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
– De Betrokkene trekt de toestemming waarop Verwerking is gebaseerd in, of de toegestane termijn voor opslag is verstreken terwijl een andere grond voor Verwerking van de gegevens ontbreekt.
– Een rechtbank of regelgevende instantie heeft een rechtsgeldige uitspraak gedaan dat betreffende gegevens moeten worden gewist.
– De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Om de kwaliteit te verbeteren van onze diensten te verbeteren, worden projecten, geleverde of aangeboden diensten en interne processen en besluiten, intern besproken en geëvalueerd. Hierbij kan het voorkomen dat uw gegevens aan de orde komen. Wanneer u hier geen toestemming voor wil verlenen, kunt u dit kenbaar maken. Uw gegevens zullen dat niet worden besproken of geëvalueerd.
Een verzoek tot correctie, verwijdering of verzet wordt in het betreffende dossier opgenomen. Shots Vlaardingen draagt er zorg voor dat een beslissing tot inzage en/of afschrift, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming, bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens of klacht over bovenstaande sturen naar melroy@shotsvlaardingen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Shots Vlaardingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Shots Vlaardingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Intern is aangegeven wie toegang heeft tot de informatiesystemen en hoe de autorisaties worden toegekend en beheerd. Toegang tot de gegevens hebben alleen die medewerkers van Shots Vlaardingen die in hun functie en taken, direct dan wel indirect, betrokken zijn bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening van Shots Vlaardingen. Medewerkers hebben slechts toegang tot die delen van de gegevens, waarover zij voor een goede taakuitoefening moeten beschikken.
Alle medewerkers van Shots Vlaardingen BV, die kennis krijgen van gegevens uit de persoons- en bedrijfsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij gegevensverstrekking in overeenstemming is met het doel van de registratie, of op enige bepaling van wet- en regelgeving berust.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via melroy@shotsvlaardingen.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
Shots Vlaardingen behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de gegevensverwerking is de op onze website gepubliceerde privacyverklaring van toepassing. Wij raden aan om deze privacyverklaring daarom regelmatig te controleren zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.